FUSIES EN OVERNAMES

VERKOOP
De verkoop van een onderneming is meestal een ingrijpende gebeurtenis. Jarenlang is in de onderneming geïnvesteerd en vaak is de familie nauw bij het bedrijf betrokken. Het besluit om een bedrijf te verkopen is daarom een van de meest ingrijpende beslissingen in het leven van een ondernemer. Als het besluit eenmaal genomen is wenst hij natuurlijk het meest optimale uit de onderneming te halen, zonder dat de continuïteit van het bedrijf en de rechten van de medewerkers geschaad worden.

HET TRAJECT
Alvorens een eventuele verkoop van een onderneming in gang wordt gezet, worden de plannen van de eigenaar nader beoordeeld. Onder andere de volgende zaken worden bekeken:
• wat zijn de wensen van de ondernemer en zijn ze realiseerbaar?
• is de timing juist of moeten er nog fiscale of juridische zaken geregeld worden?
• is het bedrijf verkoop klaar?
• hoe afhankelijk is het bedrijf van de huidige eigenaar?

Real Finance is permanent betrokken bij dit soort vraagstellingen alvorens de verkoop daadwerkelijk wordt ingezet en de search naar kandidaten begint. Wij zijn vertrouwd met het hele proces van de bedrijfsoverdracht. Er wordt een beeld geschetst van de feitelijke waarde van de onderneming en in overleg met de opdrachtgever wordt een realistische vraagprijs bepaald. Heel gericht en op uiterst discrete wijze wordt actief naar geschikte (strategische) kopers gezocht, zonder dat de onderneming publiekelijk te koop wordt gezet. De anonimiteit van de verkopende onderneming wordt zo lang gewaarborgd totdat gebleken is dat de kandidaat-koper écht serieus geïnteresseerd is. Real Finance regisseert in overleg met haar opdrachtgever het hele verkoopproces, waarbij op deelgebieden nauw kan worden samengewerkt met diens eigen accountant of fiscalist. In de tussentijd kan de verkoper zich volledig op de bedrijfsvoering blijven concentreren.

GROEIEN DOOR OVERNAMES
Veel ondernemers groeien door het overnemen van andere bedrijven. Vaak komt dit voort uit de eigen groeiambitie van het bedrijf, maar soms wordt de overnamestrategie ook ingegeven door de steeds heviger wordende concurrentie. Door overnames kunnen sneller nieuwe markten worden betreden, zowel geografisch als voor wat betreft nieuwe producten.
Ofschoon bij slecht management overnames wel eens kunnen mislukken, is de slagingskans veel hoger dan wanneer zelf, van bodem af aan, nieuwe markten moeten worden aangeboord.

Real Finance begeleidt ondernemers bij een dergelijke acquisitiestrategie. De markt wordt in kaart gebracht, partijen worden in overleg met de opdrachtgever geselecteerd en vervolgens vertrouwelijk benaderd. Door deze werkwijze blijft de anonimiteit van de opdrachtgever zo lang mogelijk gewaarborgd. Real Finance adviseert veelal omtrent de waarde van de over te nemen partij en (bege-)leidt het onderhandelingsproces dat uitmondt in een intentieverklaring.

BEDRIJFSWAARDERINGEN EN ONDERNEMINGSFINANCIERING
Real Finance is tevens gespecialiseerd in waardebepalingen van ondernemingen, ook wanneer er geen koop of verkoop aan de orde is. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld de uitkoop van aandeelhouders, het toekennen van optierechten, bij boedelscheidingen of gewoon als second opinion. In veel gevallen is professionele begeleiding nodig bij het arrangeren van een passende financiering bij fusies, overnames en management 'buy-ins' of 'buy-outs'. Beoordeeld wordt of vreemd vermogen via banken aangetrokken kan worden. Verder kan het wenselijk zijn risicodragend vermogen aan te trekken in de vorm van achtergestelde leningen of door (tijdelijke) participaties. In dit soort gevallen wordt vaak gebruik gemaakt van een uitgebreid netwerk van professionele participatiemaatschappijen en vermogende particulieren, waarmee in de loop der jaren uitstekende contacten zijn opgebouwd